REGULAMIN

PAR. 1 OGÓLNE
 
Par.1.1 Studio Biżuteria  właściciel sklepu internetowego prowadzony przez Joanna Król adres Kamienica 711 34-608 Kamienica woj. małopolskie
 
Par.1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem  studiobiżuteria.pl
 PAR.2 Pojęcia stosowane w regulaminie
2.1 Produkt - towar , rzecz lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w sklepie.
2.2 Użytkownik- pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej, która dokonała rejestracji w sklepie i dla której zostało utworzone konto użytkownika.
2.3. Kupujący- użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego
2.4. Sprzedający - użytkownik, który wystawia Produkty będące jego własnością.
2.5 Sprzedaż - transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy
kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy
zawieranej na odległość.
2.6 Sklep internetowy- (sklep) serwis internetowy dostępny pod adresem www.studiobiżuteria.pl
za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
2.7. Zamówienie- Oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 
Par 3. Zasady korzystania
 
3.1. Rejestracja w sklepie internetowym dokonywana jest po podaniu ważnego adresu mailowego oraz hasła do konta.
3.2. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych
przez sklep studiobiżuteria.pl. w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)
3.3 Rejestracja w sklepie studiobiżuteria.pl jak również korzystanie z sklepu równoznaczne
są z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3.4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od Sklepu studiobiżuteria.pl na swój adres e mail.
3.5. Działania Użytkowników niezgodne z regulaminem, mogące utrudniać lub destabilizować działanie sklepu studiobiżuteria.pl zostaną uznane za przestępstwo zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego, a konto takiej osoby zostanie natychmiast usunięte.
3.6 Zabrania się podawania fałszywych danych przy rejestracji i dokonywanie na nie zakupów.
 
PAR 4 Składanie zamówienia
4.1. Wybrane artykuły Kupujący dodaje po kolei do koszyka a następnie klika "realizuj zamówienie" loguje się wpisując swój login i hasło i potwierdza zamówienie
4.2. Wymagane dane klienta przy zakupie to imię, nazwisko lub nazwa, adres,e mail, nr. tel
4.3. Na adres mailowy podany przy rejestracji Kupujący otrzymuje automatyczna wiadomość o złożonym zamówieniu.
W momencie złożenia zamówienia zostaje zawarta umowa kupna- sprzedaży, a sposób jej finalizacji zostaje
przedstawiony w automatycznym mailu.
4.4 Zgłoszenie zamówienia przez konto Kupującego jest prawnie wiążące i nie może być wycofane.Kupujący powinien
dbać o to , aby zamówienia wychodzące z jego konta były składane w sposób przemyślany, zgodnie z regulaminem
oraz przepisami prawa polskiego, a także ze zrozumieniem konsekwencji jego złożenia. Kupujący zobligowany
jest do podania prawidłowego adresu dostawy zmówienia.
4.5 Jeżeli opisy Towarów zawierają zbyt mało informacji lub Kupujący ma jakieś pytania dotyczące zakupów może
się skontaktować korzystając z opcji "kontakt ze mną".
4.6 Dodatkowe informacje o sposobie finalizacji zakupu Kupujący może uzyskać po zalogowaniu na swoje konto
w serwisie w odpowiedniej zakładce.
4.7. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie w wyznaczonym terminie 7 dni.
Termin płatności stanowi dzień , w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku sklepu studiobiżuteria.pl
W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.
4.8. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane.
 
PAR 5 Formy płatności
5.1.Klient ma do wyboru różne formy płatności: przelew bankowy, system płatności elektronicznej, płatność za pobraniem.
5.2 Klient dokonuje wyboru płatności po dokonaniu zakupów i wyborze rodzaju dostawy.
5.3 Na sprzedawane towary wystawiane są rachunki, faktury.
 
PAR 6. Realizacja zamówienia
 
6.1 Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto podanymi w polskich złotych, podane ceny
nie obejmują kosztów wysyłki.
6.2 Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.
6.3 Koszty przesyłki ponosi Kupujący.
6.4 Koszty wysyłki naliczane są domyślnie automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka.
Przy zakupie kilku produktów tego samego Sprzedającego koszt wysyłki jest jeden. Wybór sposobu dostawy
jet po zakończeniu zakupów.
6.5 Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 
PAR 7 Dostawa towarów
 
7.1 Dostawa towarów odbywa się na terytorium Polski na adres wskazany w zamówieniu.
7.2. Dostępne formy przesyłek to
list polecony priorytetowy
list polecony ekonomiczny
przesyłka kurier
płatność za pobraniem poczta polska
 
PAR 8 Odstąpienie od umowy
 
8.1. Konsument , który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
8.2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr. 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta
(Dz.U.z 2014 r, poz.827)
8.3 Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy wraz
z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, a także fakturą oraz informacją o numerze konta na jaki należy
przelać zwracane pieniądze.Termin zostaje zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed wygaśnięciem okresu
14 dni kalendarzowych.
8.4. Odsyłany towar nie może być uszkodzony lub mieć śladów użytkowania.
8.5. Odsyłany towar powinien być w formie przesyłki rejestrowanej.
 
PAR. 9 Zwroty-Reklamacje
Sklep internetowy dopuszcza zwroty towarów
9.1. Zwrotu towarów należy dokonywać poprzez wypełnienie formularza zwrotu i podania przyczyny zwrotu. Po zaakceptowaniu zwrotu sklep internetowy wysyła elektronicznie zgodę na zwrot lub odmowę zwrotu. Przy zgodzie na zwrot przesyłana jest informacja zwrotu którą należy wysłać razem z przesyłką.
9.2. Zwracany produkt kupujący powinien jak najszybciej wysłać przesyłką rejestrowana na adres sklepu.
9.3.Sprzedający zobowiązany jest naprawić reklamowany Produkt, wymienić go na Produkt podobny, wolny od wad
lub wymienić na inny Produkt wybrany przez Kupującego.W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany,
Kupujący otrzymuje zwrot pieniędzy za zakupiony Produkt
 
PAR.10 Postanowienia końcowe
 
10.1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny,
z którego korzysta Klient wymagań technicznych.
10.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane
przez polskie sądy powszechne.
10.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo polubownego rozwiązania sporu.